header
Főoldal Bemutatkozás Termékek Katalógusok Fejlesztések Kapcsolat

Adatvédelmi tájékoztató

A Rohr-Utcabútor Kft. (Cg. 01-09-722865; székhely: 2481 Velence Vásártér utca 49.) – a továbbiakban: "Társaság" – tájékoztatója az általa nyújtott szolgáltatások igénybe vételéről, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokról.

A Társaság számára kiemelten fontos a rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az ügyfelek információs önrendelkezési jogának a biztosítása.

A Társaság a felhasználók és ügyfelek – a továbbiakban együttesen: „felhasználó” vagy „felhasználók” – személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok titkosságát, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság szolgáltatásaink minden területén, minden felhasználó számára biztosítva legyen, hogy alapvető jogait tiszteletben tartsák a személyes adatok kezelése és feldolgozása során.

Az adatvédelmi tájékoztatóban rögzítésre kerül, hogy a Társaság milyen módon gyűjt személyes adatokat, azokat hogyan használja fel. Az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a felhasználók részére szóló azon tájékoztatást, amely az információk felhasználási módjára, illetve az információk és személyes adatok megfelelő védelmének biztosítására vonatkozik.

A Társaság nem gyűjt személyes adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat. A személyes adat fogalmát az 1992. évi LXIII. törvény határozza meg.

Honlapon szereplő regisztrációs lap kitöltésével a felhasználó elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban szereplő feltételeket, és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban kezelje és továbbítsa.

Az adatkezelő

A felhasználók adatainak kezelője a Rohr-Utcabútor Kft. Az adatkezelő a Magyarország területén folytatott adatkezelések és adatfeldolgozások tekintetében minden esetben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen az 1992. évi LXIII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvények rendelkezései szerint jár el.

A Társaság által kezelt adatok feldolgozását olyan adatfeldolgozó szervezettel végezteti,akire a jelen szabályzat rendelkezései szintén kötelezőek.

Az adatkezelés célja

A Társaság a www.rohr-utcabutor.hu honlap látogatása során olyan adatokat gyűjthet és tárolhat a felhasználókról, amelyeket a felhasználók önkéntesen választanak vagy adnak meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ebben az esetben az adatkezeléshez a Társaság kéri a felhasználók hozzájárulását. A felhasználók személyes adataival folytatott adatkezelés célja az, hogy a Társaság nyújtani tudja a felhasználók számára a kért szolgáltatásokat, illetve személyre szabottan jeleníthesse meg termékinformációkat és ajánlatokat. A Társaság a felhasználók személyes adataikat arra is felhasználja, hogy a felhasználók érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltasson egyéb termékekről és szolgáltatásokról.

Az adatkezelés módja

A felhasználó személyes adatait kizárólag a felhasználó által választott szolgáltatás céljából, a felhasználó által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel a Társaság. A Társaság által végzett adatkezelés jogalapja a felhasználó tájékozott hozzájárulása, amelyet a felhasználók a weboldal regisztrációs feltételeinek elfogadásával, vagy az oldal használatának megkezdésével adnak meg.

A Társaság jogosult, illetve köteles továbbítani és megosztani a személyes adatokat abban az esetben, ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő.

A Társaság szervezeti átalakulása során a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott azonos feltételek megtartása mellett a jogutód szervezet kezeli tovább, a felhasználók külön értesítése nélkül.

Az adatok megtekintéséhez, javításához és törléséhez való hozzáférés

A Társaság a személyes adatokat csak olyan célokra használja fel, amelyekhez a felhasználó beleegyező nyilatkozatával korábban hozzájárult. A Társaság az adatokat kizárólag olyan célokra használja fel, amelyek megegyeznek az adatgyűjtés céljával. A Társaság a felhasználók számára biztosítja az általuk megadott személyes adatokhoz való hozzáférést, a felhasználó a Társaság által üzemeltetett weboldalon beléphet adatprofiljába, szükség szerint módosíthatja az ott tárolt adatokat, illetve kérheti adatainak törlését.

Adatbiztonság

A Társaság megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a szervereken tárolt személyes adatokat védelme érdekében.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A Társaság által végzett adatkezelés időtartama a felhasználó által igényelt szolgáltatások időtartamára terjed. A Társaság az adatokat mindaddig kezelheti, amíg a felhasználó, vagy jogszabály az adatkezelést meg nem tiltja.

Az Adatvédelmi Tájékoztató változásai

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre felülvizsgálja. A Társaság akár előzetes értesítés nélkül is jogosult megváltoztatni a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit a felhasználók előzetes értesítése és jóváhagyása nélkül. Az Adatvédelmi Tájékoztató változásait a Társaság a weboldalon közzéteszi, illetve hírlevél formájában megküldi a felhasználóknak.

Kapcsolatfelvétel:

Az adatkezelést és weboldal üzemeltetését a Rohr-Utcabútor Kft. végzi.
Levelezési cím: 2481 Velence Vásártér utca 49.
E-mail cím: